ارتباط مستقیم :   Tabrizi_live@yahoo.com
پست الکترونیکی : info@tabrizi.org , tabrizi.live@gmail.com
تلفن :  ۰۰۹۸۲۵۱۷۷۳۳۴۱۹  –   ۰۰۹۸۲۵۱۷۷۴۳۹۳۹   ۰۹۳۸۶۸۰۷۳۷۹  (پاسخ به سولات شرعی و استخاره )
فاکس : ۰۰۹۸۲۵۱۷۷۴۳۷۴۳

———————————————————————————————–