کتاب المکاسب آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره) ره صورت فایل PDF و در ۳۴۰ صفحه به زبان عربی

امام رضاعلیه‏السلام فرمود: هرگاه ماه محرم فرا مى‏رسید، پدرم (موسى بن جعفرعلیهماالسلام) دیگر خندان

کتاب الصوم آیت الله میرزا جواد تبریزی (ره) صورت فایل PDF و در ۱۷۵ صفحه به زبان عربی اماده شده است و

بنابر وصیت فقیه راحل آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)  مدرس بزرگی در جوار دفتر

این دیدار که توسط بعضی از اعضاء مدرس آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره) انجام شد ، با قدردانی از