یکى از اعیان و مفاخر فقهاى نامدار شیعه و یکى از اکابر و متبحّرین در علوم اسلامى و یکى از استوانه هاى فقهى

یکى از مواردى که در فقیه مقدس، میرزاى تبریزى (قدس سره)به خصوص در هنگام درس بسیار محسوس بود  • صفحه 5 از 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5