نويسنده: Tabrizi    بخش: اخبار    تاريخ: ۶ مرداد ۱۳۹۴       

tabrizi-monir-khabbaz1

منهج علمی آیت‌ الله‌ تبریزی

استاد معظم سید منیر خباز