نويسنده: admin    بخش: استفتاءات, صفحه نخست    تاريخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۴       

zakat-fetre

مـسـالـه ۱۹۹۹

کسى که موقع غروب شب عید, بالغ و عاقل است و فقیر و بنده کس دیگر نیست , باید براى خودش و کسانى که نان خور اوهستند, هر نفرى یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت یا نان و مانند اینها به مستحق بدهد, و اگرپول یکى از اینها را هم بدهد کافى است .

مـسـالـه ۲۰۰۰

کسى که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبى هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن زکاه فطره بر او واجب نیست .

مـسـالـه ۲۰۰۱

انسان فطره کسانى را که در غروب شب عید فطر نان خور او حساب مى شوند باید بدهد, کوچک باشند یا بزرگ , مسلمان باشند یا کافر, دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه , در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر.

مـسـالـه ۲۰۰۲

اگر کسى را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل کند که از مال او فطره خـود را بـدهـد, چنانچه اطمینان داشته باشدکه فطره را مى دهد, لازم نیست خودش فطره او را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۰۳

فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى شود, بر او واجب است .

مـسـالـه ۲۰۰۴

واجب بودن فطره مهمانى که پیش از غروب شب عید بدون رضایت صاحبخانه وارد مى شود و مدتى نزد او مى ماند, محل اشکال است اگرچه احوط دادن است , و همچنین است فطره کسى که انسان را مجبور کرده اند که خرجى او را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۰۵

فطره مهمانى که بعد از غروب شب عید فطر وارد مى شود, بر صاحبخانه واجب نیست , اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در خانه او هم افطار کند.

مـسـالـه ۲۰۰۶

اگر کسى موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد, زکاه فطره بر او واجب نیست , ولى اگر بیهوش باشد احتیاط واجب آن است که زکاه فطره را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۰۷

اگر پیش از غروب یا مقارن غروب بچه بالغ شود, یا دیوانه عاقل گردد, یا فقیر غنى شود, در صورتى که شرایط واجب شدن فطره را دارا باشد, باید زکاه فطره را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۰۸

کسى که موقع غروب شب عید فطر, زکاه فطره بر او واجب نیست , اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود, مستحب است زکاه فطره را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۰۹

کافرى که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده , فطره بر او واجب نیست .

ولى مسلمانى که شیعه نبوده , اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود, باید زکاه فطره را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۱۰

کسى که فقط به اندازه یک صاع که تقریبا سه کیلو است گندم و مانند آن را دارد, مـستحب است زکاه فطره را بدهد, وچنانچه عیالاتى داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد مـى تواند به قصد فطره , آن یک صاع را به یکى از عیالاتش بدهد, و او هم به همین قصد به دیگرى بدهد, و همچنین تا به نفر آخر برسد, و بهتر است نفر آخر چیزى را که مى گیرد به کسى بدهد که از خودشان نباشد, و اگر یکى از آنها صغیر باشد, ولى او به جاى او مى گیرد, و احتیاط آن است که چیزى را که براى صغیر گرفته به کسى ندهد.

مـسـالـه ۲۰۱۱

اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه دار شود یا کسى نان خور او حساب شود, واجب نیست فطره او را بدهد, اگرچه مستحب است فطره کسانى را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب مى شوند بدهد.

مـسـالـه ۲۰۱۲

اگـر انـسـان نـان خور کسى باشد و پیش از غروب یا مقارن غروب نان خور کس دیـگرشود, فطره او بر کسى که نان خور او شده واجب است , مثلا اگر دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود, باید شوهرش فطره او را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۱۳

کسى که دیگرى باید فطره او را بدهد, واجب نیست فطره خود را بدهد, و فرقى هم نیست بداند که آن دیگرى فطره او رامى دهد یا نداند.

مـسـالـه ۲۰۱۴

اگـر فـطره انسان بر کسى واجب باشد و او فطره را ندهد, بر خود انسان واجب نمى شود.

مـسـالـه ۲۰۱۵

اگر کسى که فطره او بر دیگرى واجب است خودش فطره را بدهد, از کسى که فطره بر او واجب شده ساقط نمى شود.

مـسـالـه ۲۰۱۶

زنى که شوهرش مخارج او را نمى دهد, چنانچه نان خور کس دیگر باشد, فطره اش بر آن کس واجب است , و اگر نان خورکس دیگر نیست , در صورتى که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۱۷

کسى که سید نیست , نمى تواند به سید فطره بدهد حتى اگر سیدى نان خور او باشد, نمى تواند فطره او را به سید دیگرى بدهد.

مـسـالـه ۲۰۱۸

فطره طفلى که از مادر یا دایه شیر مى خورد, بر کسى است که مخارج مادر یا دایه را مـى دهد, ولى اگر مادر یا دایه مخارج خودرا از مال طفل بر مى دارد, فطره طفل بر کسى واجب نیست .

مـسـالـه ۲۰۱۹

انسان اگرچه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد, باید فطره آنان را از مال حلال بدهد.

مـسـالـه ۲۰۲۰

اگر انسان کسى را اجیر نماید و شرط کند که مخارج او را بدهد, باید فطره او را هم بـدهد, ولى چنانچه شرط کند که مقدارمخارج او را بدهد مثلا پولى براى مخارجش بدهد, واجب نیست فطره او را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۲۱

اگر کسى بعد از غروب شب عید فطر بمیرد, باید فطره او وعیالاتش را از مال او بدهند, ولى اگر پیش از غروب بمیرد, واجب نیست فطره او و عیالاتش را از مال او بدهند.

مصرف زکاه فطره

مـسـالـه ۲۰۲۲

اگـر زکـاه فطره را به یکى از هشت مصرفى که سابقا براى زکاه مال گفته شد برسانند کافى است , ولى احتیاط مستحب آن است که فقط به فقراى شیعه بدهند.

مـسـالـه ۲۰۲۳

اگـر طـفـل شیعه اى فقیر باشد, انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند, یا بواسطه دادن به ولى , ملک طفل نماید.

مـسـالـه ۲۰۲۴

فقیرى که فطره به او مى دهند, لازم نیست عادل باشد, ولى احتیاط واجب آن است کـه بـه شرابخوار و بى نماز و کسى که آشکارا معصیت مى کند براى امر او به معروف و نهى از منکر فطره ندهند.

مـسـالـه ۲۰۲۵

به کسى که فطره را در معصیت مصرف مى کند نباید فطره بدهند.

مـسـالـه ۲۰۲۶

احتیاط واجب آن است که به یک فقیر کمتر از یک صاع ( که تقریبا سه کیلو است ) فطره ندهند, ولى اگر بیشتر بدهنداشکال ندارد.

مـسـالـه ۲۰۲۷

اگـر از جنسى که قیمتش دو برابر قیمت معمولى آن است , مثلا از گندمى که قـیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولى است , نصف صاع که معناى آن در مساله پیش گفته شد بدهد کافى نیست , بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مـسـالـه ۲۰۲۸

انسان نمى تواند نصف صاع را از یک جنس مثلا گندم و نصف دیگر آن را از جنس دیگر مثلا جو بدهد, بلکه اگر آن را به قصد قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد.

مـسـالـه ۲۰۲۹

مستحب است در دادن زکاه فطره , خویشان فقیر خود را بر دیگران مقدم دارد و بعد هـمسایگان فقیر را, بعد اهل علم فقیر را,ولى اگر دیگران از جهتى برترى داشته باشند, مستحب است آنها را مقدم بدارد.

مـسـالـه ۲۰۳۰

اگر انسان به خیال اینکه کسى فقیر است به او فطره بدهد و بعد بفهمد فقیر نبوده , چـنـانچه مالى را که به او داده از بین نرفته باشد, باید پس بگیرد و به مستحق بدهد, و اگر نتواند بـگـیرد, باید از مال خودش فطره را بدهد, و اگر از بین رفته باشد, در صورتى که گیرنده فطره مـى دانسته آنچه را که گرفته فطره است , باید عوض آن را بدهد, و اگر نمى دانسته , دادن عوض بر او واجب نیست و انسان باید دوباره فطره را بدهد.

مـسـالـه ۲۰۳۱

اگر کسى بگوید فقیرم , مى شود به او فطره داد, ولى اگر بداند که قبلا غنى بوده است بنابر احتیاط لازم به مجرد گفتنش نمى شودفطره به او داد مگر آنکه از گفته او اطمینان پیدا شود.

مسائل متفرقه زکاه فطره

مـسـالـه ۲۰۳۲

انسان باید زکاه فطره را به قصد قربت ( یعنى براى انجام فرمان خداوند عالم ) بدهد و موقعى که آن را مى دهد, نیت دادن فطره نماید.

مـسـالـه ۲۰۳۳

اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست , و بهتر آن است که ماه رمضان هـم فـطـره را نـدهد, ولى اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد, طلب خود را بابت فطره حساب کند مانعى ندارد.

مـسـالـه ۲۰۳۴

گندم یا چیز دیگرى را که براى فطره مى دهد باید به جنس دیگر یا خاک مخلوط نـبـاشد, و چنانچه مخلوط باشد, اگر خالص آن به یک صاع که تقریبا سه کیلو است برسد, یا آنچه مخلوط شده به قدرى کم باشد که قابل اعتنا نباشد اشکال ندارد.

مـسـالـه ۲۰۳۵

اگر فطره را از چیز معیوب بدهد, بنابر احتیاط واجب کافى نیست .

مـسـالـه ۲۰۳۶

کسى که فطره چند نفر را مى دهد, لازم نیست همه را از یک جنس بدهد, مثلا اگر فطره بعضى را گندم و فطره بعض دیگر راجو بدهد کافى است .

مـسـالـه ۲۰۳۷

کسى که نماز عید فطر مى خواند, بنابر احتیاط واجب باید فطره را پیش از نماز عید بـدهـد یـا آن را عزل کند, ولى اگر نماز عیدنمى خواند, مى تواند دادن فطره یا عزل آن را تا ظهر تاخیر بیندازد.

مـسـالـه ۲۰۳۸

اگر به نیت فطره مقدارى از مال خود را کنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد, هر وقت آن را مى دهد نیت فطره نماید.

مـسـالـه ۲۰۳۹

اگر موقعى که دادن زکاه فطره واجب است , فطره را ندهد و کنار هم نگذارد, بعدا باید بدون اینکه نیت ادا و قضا کند فطره رابدهد.

مـسـالـه ۲۰۴۰

اگر فطره را کنار بگذارد, نمى تواند آن را براى خودش بردارد و مالى دیگر را براى فطره بگذارد.

مـسـالـه ۲۰۴۱

اگر انسان مالى داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است , چنانچه فطره را ندهد و نـیـت کند که مقدارى از آن مال براى فطره باشد اشکال دارد, و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول آنها نیست تعیین کند.

مـسـالـه ۲۰۴۲

اگر مالى را که براى فطره کنار گذاشته از بین برود, چنانچه دسترسى به فقیر داشـتـه و دادن فـطـره را تاخیر انداخته , باید عوض آن را بدهد , و اگر دسترسى به فقیر نداشته , ضامن نیست .

مـسـالـه ۲۰۴۳

اگر در محل خودش مستحق پیدا شود, احتیاط واجب آن است که فطره را به جاى دیگر نبرد, و اگر به جاى دیگر ببرد و تلف شود, باید عوض آن را بدهد.