نويسنده: admin    بخش: زىّ طلبگى    تاريخ: ۱ اسفند ۱۳۹۰       

یکى از خصوصیات مرحوم میرزا(قدس سره) که زبانزد بود و شاگردان را تحت تأثیر عجیبى قرار داده بود، نحو ذکر رأى مخالف با ایشان بود. اگر مرحوم میرزا(قدس سره) مى خواست رأى مخالف را ذکر کنند ابتدا از صحاب آن رأى تجلیل مى کردند، بعد ذکر مى کردند که به دلیل قاصر ما این حرف اشکال دارد، بارها و بارها در بحث فقه مى گفتند: صاحب این قبر که اینجا خوابیده است (آیت الله بروجردى) این عالم متبحر، جلیل القدر اینگونه مى گوید و یا در بحث اصول معمولاً به اقوال مرحوم شیخ محمد حسن کمپانى(رحمه الله) اشکال وارد مى کردند. قبل از مطرح کردن اشکال از ایشان تمجید مى کردند و سپس مى فرمودند: به نظر حقیر ما آمده است که این حرف صحیح نمى باشد و آنگاه شروع به مطرح کردن مبانى خود مى کردند، هرکس در پاى درس میرزا(قدس سره)مى نشست علاوه بر خوشه چینى نکات مهم و فراوان علمى، چگونه درس خواندن و کسب موفقیت همراه با مراحل کمال را یاد مى گرفت. این استاد فرزانه علاوه بر احاطه علمى بالا که از نوادر نیم قرن اخیر به حساب مى آید، دلسوز بود و آنچه را در توان داشت عرضه مى کرد بارها نزدیک ظهر مشاهده مى شد که استاد به قدرى پاسخگو بوده است که بى رمق شده، هر کس مسئله اى را از او طلب مى کرد با آن لبخند ملیحانه پاسخگو بود و گاهى آنچنان فروع مسئله را بیان مى کرد که خستگى بر ایشان عارض مى شد و مى گفتند دیگر خسته شدم باشد براى بعد، یادش گرامى باد که امروز شاگردانش بر کرسى درس هاى خارج حوزه تکیه زده و نور چشم حوزه محسوب مى شود و افتخار حوزه به نام ایشان ثبت شده است.